فرم استخدام مشتری

مشخصات فردي

مقطع تحصیلی

سوابق حرفه ای


* لطفا در صورت داشتن سابقه کار، شرح شغل وظایف محوله در هریک از سمت های ذکر شده را در انتهای رزومه مرقوم فرمایید.

دوره هاي آموزش زبان خارجي وکامپيوتر:

مهارت درزبان خارجي:

مهارت کامپيوتري:

اينجانب کليه مندرجات قيد شده در اين پرسشنامه را بطور صحيح تکميل نمودم و چنانچه مواردي خلاف واقع مشاهده گردد، شرکت مجاز است همکاري خود را با اينجانب راسـآ و يکجانبه قطع و بنا به ميل خود در آن تجديد نظر نمايد.
تکميل اين فرم هيچگونه تعهد استخدامي براي شرکت دیتانت ايجاد نخواهد کرد.