فرم در خواست نمایندگی

مشخصات متقاصی حقیقی

مشخصات متقاصی حقوقی

سوابق و تجارب کاری متقاضی

آیا در حال حاضر و یا گذشته نمایندگی فروش چه شرکتهای و چه نوع برندهای بوده اید :

مشخصات دو نفر معرف :